721 / 875 550 721 / 875 550 | PO - PÁ 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Levné spreje - internetový obchod
0
Košík
Košík
0 Kč

Menu
Sulka-kSulka-k
*****

Sulka-k

Kapalný koncentrát k ředění s vodou určený proti houbovým chorobám a živočišným škůdcům.

114 Kč
 ks

Vyprodaný

Charakteristika produktu

Sulka K, tekuté hnojivo, se používá jako půdní hnojivo, které je určeno k doplnění konkrétních výživových složek významně ovlivňujících kvalitu pěstovaných plodin. Patří mezi nejkoncentrovanější zdroje síry v čiré roztokové formě. Je vysoce efektivním zdrojem síry v polysulfidické form. Je zdrojem rostlinami velmi dobře přijatelného draslíku v jeho bezchloridové, vodorozpustné formě. Obsahuje dusík v rychle působící močovinové formě a neobsahuje dusičnanový - nitrátový dusík, který je hlavním zdrojem nekrotického působení na rostliny.
Vzhledem k vysokému obsahu polysulfidické síry vykazuje také fungicidní a acaricidní účinnost a je účinný proti vícerým houbovým chorobám (hlavně proti padlí) a také proti některým živočišným škůdcům.
Obsahuje vápník ve vodorozpustné formě jako sekundární živinu, která v rostlinách reguluje látkovou přeměnu, je jednou z hlavních složek pro vytváření mechanismů, tzv. indukované rezistence rostlin.
Také snižuje kyselost půdy. Pozitivně ovlivňuje přístupnost stopových prvků a zvyšuje účinnost těchto živin pro rostliny (redukující a komplexotvorný charakter).

Složení

Koncentrát síry 3 % N + 14 % K2O + 2 % CaO + 19 % S

Použití

 • jako půdní hnojivo a je určeno k doplnění konkrétních výživových složek významně ovlivňujících kvalitu pěstovaných rostlin.
 • je vhodná také k moření česneku.
 • má vynikající účinky pro ošetření dřevin, vinné révy a ovocných stromů. Vlivem přítomnosti síry působí pozitivně proti přezimujícím škůdcům a proti kadeřavosti broskvoně.

 

Bezpečnostní upozornění

Signální slovo

 • Nebezpečí

Výstražná upozornění (H věty)

 • (H314) Způsobuje vážné poleptání kůže.
 • (H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • (EUH031 Při kontaktu s kyselinami uvolňuje toxický plyn.

Bezpečnostní doporučení (P věty)

 • (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • (P233) Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • (P280) Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
 • (P271) Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • (P260) Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
 • (P264) Po manipulaci důkladně omyjte ruce a tvář.
 • (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • (P301)+(P330)+(P331) PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • (P310) Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • (P305)+(P351)+(P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. (P310) Okamžitě volejte lékaře
 • (P303) + (P361)+ (P353) PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.  (P310) Okamžitě volejte lékaře.
 • (P304) + (P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. (P312) Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
 • (P501) Odstraňte obsah/obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.

 

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.

Příbuzné produkty
Jak používat Sulka-k?

Používáme soubory cookie

Náš e-shop používá soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Kromě toho používáme soubory cookie také pro anonymní analytické účely, které nám pomáhají lépe porozumět vašim preferencím a zlepšovat naše služby. Pokud s používáním těchto souborů cookie nesouhlasíte, můžete je odmítnout. Vaše rozhodnutí nebude mít vliv na základní fungování e-shopu.

Zobrazit podrobnosti