721 / 875 550 | PO - PÁ 9:00 - 16:00
Lacné postreky - internetový obchod
0
Košík
0 Kč

Menu
I. Obecná ustanovení
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi Lacnepostreky s.r.o. , Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratislava, Slovensko, IČO: 51474751 (dále jen " prodávající") a kupujícím, jejíž předmětem je koupě a prodej zboží v obchodním systému prodávajícího na internetové stránce www.levnepostriky.cz.
 2. Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je zaregistrována v internetovém obchodním systému na stránce www.levnepostriky.cz a která odeslala elektronickou objednávku.
 3. Elektronickou objednávkou se rozumí vyplněný elektronický objednávkový formulář, odeslaný v internetovém obchodním systému prodávajícího na stránce www.levnepostriky.cz, obsahující informace o kupujícím, objednaném zboží z nabídky obchodu a ceně tohoto zboží nebo e - mail odeslaný na adresu prodávajícího obsahující uvedené informace, bez nichž nebude objednávka provedena.
 4. Zbožím se rozumí produkty a služby, které se nacházejí v nabídce internetového obchodu na stránce www.levnepostriky.cz.
 5. Odesláním elektronické objednávky kupující závazně potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek internetového obchodu www.levnepostriky.cz ve znění platném v den odeslání této objednávky, taktéž i platnou cenu objednaného zboží uvedenou na internetové stránce. Prodávající má právo ověřit objednávku telefonicky nebo emailem. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky.
II . Objednávka, uzavření smlouvy, odstoupení od smlouvy
 1. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech výrobků, které se nacházejí v nabídce internetového obchodu na stránce www.levnepostriky.cz. Informace o dostupnosti zboží na stránce je pouze informativní. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě potvrzení emailem pro kupujícího nebo při potvrzení objednávky prodávajícím telefonicky nebo e-mailem.
 2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí.
 3. Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za uzavření kupní smlouvy a jsou považovány za závazné.
 4. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu dohodnutou v době potvrzení objednávky zboží. V případě negativního působení vnějších činitelů jako například Česká pošta a Kurýr si prodejce vyhrazuje právo splnění povinností prodávajícího při přijetí objednávky.
 5. Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den vystavení objednávky a v případě, že produkty nebyly ještě prodávajícím fakturovány. Objednávku lze stornovat telefonicky nebo písemnou formou (e-mailem nebo poštou). Potvrzení stornování objednávky oznámí prodávající kupujícímu telefonicky nebo e-mailem.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele výrobku, nebo je zboží poškozeno a prodávající usoudí, že zboží není vhodný pro další použití. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 20 dnů od oznámení skutečnosti.
 7. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží v souladu s ustanovením Zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku. Kupující má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží nese kupující, který je povinen zaslat nepoškozené zboží na adresu společnosti jako zásilku s dohodnutým pojištěním proti škodám způsobeným přepravou zboží (ne na dobírku). Vrácení peněz se vztahuje pouze na hodnotu příslušného zboží, náklady spojené s přepravou a balením zboží hradí kupující. Zboží musí být v neporušeném stavu, originálním neporušeném obalu, bez příznaků jakékoliv manipulace a je schopen dalšího prodeje. Zásilka musí rovněž obsahovat doklad o zaplacení a převzetí zboží. Formulář na navrácení zboží si můžete stáhnout zde >>
 8. Kupující je povinen informovat prodávajícího o odstoupení od smlouvy doručením písemného oznámení emailem nebo poštou na adresu prodávajícího s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (Číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu ( pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím správné číslo účtu, v případě špatně zadaného účtu zákazník nese náklady spojené s opravením transakce). " Jméno a příjmení a datum převzetí zboží. V případě nesplnění některé z podmínek v bodě 7 a 8, prodávající nebude akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 9. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle Zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
 10. Odstoupení a zboží zasílejte na adresu: Lacnepostreky s.r.o., Brnianska 2343/153, 911 05 Trenčín, Slovensko
 11. Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení, kdy je předmětem koupě zařízení s nádrží na palivo, musí být v okamžiku předání zboží kupujícím nádrž prázdná. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající požadovat po kupujícím částku odpovídající snížení hodnoty zboží (v souladu s §10 odstavec (4) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů.).
 12. Pokud se jedná o spotřební zboží (např. Kosmetika, drogistické výrobky apod.), Pak je možné od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.
 13. Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný zboží (spolu se všemi platbami, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků) ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
 14. S výjimkou případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
  1. o poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
  2. prodeji zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
  4. prodeji zboží, které podléhá rychlé snížení jakosti nebo zkáze,
  5. prodeji zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
  6. prodeji zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,
  7. prodeji alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí od pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
  8. provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
  9. prodeji zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
  10. prodeji periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
  11. o poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,
  12. o poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
 15. Pokud se rozhodne kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením , zda částka bude vyplacena v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.
 16. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.
 17. Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit is ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. V případě odstoupení od darovacímu smlouvy nezaniká kupní smlouva a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.
 18. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán
III . Dodací podmínky
 1. Přepravní náklady nejsou zahrnuty v ceně zboží. Ceny dopravy jsou podle aktuálně platného ceníku zveřejněného na stránce v sekci DOPRAVA.
 2. Místem plnění smlouvy se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené v registračním formuláři obchodu. Zboží bude dodáno prodávajícím s využitím služeb třetích subjektů (kurýrní služba), pokud nebude výslovně dohodnuto jinak. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.
 3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dodáním zboží pod podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši.
 4. Prodávající dodá zboží kupujícímu co možná v nejkratší době od přijetí elektronické objednávky. Dostupnost zboží může být kupujícímu potvrzena i na základě otázky kupujícího. Kupující bere na vědomí, že při plnění závazků prodávajícího mají uváděné termíny dodávek orientační charakter. Objednávky se realizují okamžitě v případě, že je zboží na skladě. V případě, že se zboží nedistribuovalo z důvodu nedostatku na skladě, distribuje se okamžitě po jeho dodání na sklad. Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, pokud si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžádají. V případě, že prodávající není schopen dodat kupujícímu všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, uvědomí prodávající o této věci v co nejkratším čase kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání alternativního zboží.
 5. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal, hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, kupující je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího.
 6. Nebezpečí škody na výrobcích přechází na kupujícího momentem převzetí zboží kupujícím.
 7. Prodávající dodá kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy jako např. dodací list, daňový doklad.
IV . Kupní cena, platby
 1. Cena zboží je určována podle platného ceníku prodávajícího a prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit cenu zboží. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.
 2. Kupující provádí platbu některým z následujících způsobů :
 • v hotovosti (pouze při označení Osobní odběr v objednávce);
 • platbou při převzetí zboží (dobírka);
 • bankovním převodem nebo vkladem na účet.
V. Záruka, reklamace, vrácení nebo výměna zboží
 1. Záruční doba je stanovena na minimálně 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy nebo shora ohraničená datem spotřeby zboží a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. 
 2. Kupující by měl provést prohlídku zboží již při převzetí zboží. V případě, že poškození obsahu zásilky zjistíte po jeho převzetí, je nutné do 24 hodin nahlásit poškození nebo neúplnost zásilky na adresu objednavky@levnepostriky.cz
 3. Prodávající nepřebírá vrácené zboží prostřednictvím dobírkové služby . Kupující v případě vrácení zboží je povinen zaslat zboží formou běžného nebo obchodního balíku poštou nebo kurýrní společností.
 4. Nárok na plné vrácení peněz je možný jen po probrané zásilce podle platné legislativy.
 5. V případě splnění podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu vrácena celá částka, kterou za zboží zaplatil. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného. Po dohodě může být navrácení částky provedeno formou výměny za jiné zboží v odpovídající hodnotě, které bude zasláno buď s další objednávkou zákazníka nebo samostatně.
 6. V případě výměny objednaného zboží za jiné je kupující povinen uhradit poštovné a balné a zároveň cenový rozdíl vyměněného zboží.
 7. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a zaplacené u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je kupující povinen zaslat reklamaci e-mailem, vyčkat na pokyny prodávajícího a následně doručit reklamované zboží čisté, mechanicky nepoškozené, pokud možno v originálním balení včetně faktury prodávajícímu. Reklamace musí obsahovat popis závady a číslo zákaznické objednávky. Po odeslání reklamace dostane kupující od prodávajícího potvrzení přijetí reklamace e-mailem.
 8. Prodávající vyřídí reklamaci zboží ihned, ve složitějších případech do 30 dnů od začátku reklamačního řízení. Prodávající sdělí výsledek reklamačního řízení kupujícímu v zákonné lhůtě a písemnou formou (e-mailem, poštou). Oprávněná záruční reklamace je bezplatná. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dobu na vyřízení reklamace u zboží, které je třeba zaslat na opravu výrobci, o dobu nezbytně nutnou k této opravě.
 9. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách nebo byl proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením s výrobkem.
 10. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů.
 11. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím Lacnepostreky s.r.o. , Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratislava, Slovensko je Slovenská obchodní inspekce (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170, www.soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenskej republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.
 12. Kupující - spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen jako "online řešení sporů") na řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Kupující - spotřebitel může na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro online řešení sporů, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující - spotřebitel při předkládání podání platformě online řešení sporů vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující - spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.
VI . Ochrana osobních údajů
 1. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webové stránce v sekci Ochrana osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že je povinen prodávajícímu poskytnout osobní údaje ve správné a pravdivé formě a je také povinen informovat prodávajícího o každé změně svých osobních údajů. Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl, jsou správné.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky, zrušit, přidat nebo upravit část nebo celek těchto podmínek bez dalšího upozornění. Přičemž objednávky budou podléhat platným podmínkám ze dne zaslání objednávky kupujícím.
 2. Prodávající neodpovídá kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nevyřízení objednávky, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.
 3. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem zveřejnění na stránkách www.levnepostriky.cz.
 4. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, zákona č. 22/2004  Z.z. o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č.128/2002  Z.z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002  Z.z. ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014  Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku

VIII. Nákup s 0% DPH

 1. Zboží Vám bude doručeno ze skladu v Slovenské republice s naším SK DIČ (SK2120731437) - 0% DPH podle Oznámení o zákoně č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2016
 2. Aby bylo možné Vaši objednávku doručit, musí být dodrženy následující podmínky:
 • Vaše registrace má správně vypsány všechny náležitosti (fakturační / dodací adresu)
 • Zvolili jste dopravu zboží do místa Vašeho podnikání:
  • doručovací adresa je shodná s adresou fakturační - nemusíte zasílat žádné další doklady
  • doručovací adresa je odlišná od adresy fakturační - zašlete nám na kontakt@levnepostriky.cz výpis z obchodního rejstříku s uvedením pobočky, kam je přeprava požadována
 • Po ověření všech údajů bude Vaší společnosti povolen nákup s 0% DPH

Příloha č.1

Formulář na navrácení zbož si můžete stáhnout zde >>

 

VOP platné od 25.05.2018 do 13.09.2018
VOP platné do 24.05.2018 
 

Tento eshop používá ke zkvalitnění služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto eshopu s tím souhlasíte.