721 / 875 550 721 / 875 550 | PO - PÁ 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Levné spreje - internetový obchod
0
Košík
Košík
0 Kč

Menu
I. Obecná ustanovení
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi Lacnepostreky s.r.o. , Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratislava, Slovensko, IČO: 51474751 (dále jen " prodávající") a kupujícím, jejíž předmětem je koupě a prodej zboží v obchodním systému prodávajícího na internetové stránce www.levnepostriky.cz.
 2. Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je zaregistrována v internetovém obchodním systému na stránce www.levnepostriky.cz a která odeslala elektronickou objednávku.
 3. Elektronickou objednávkou se rozumí vyplněný elektronický objednávkový formulář, odeslaný v internetovém obchodním systému prodávajícího na stránce www.levnepostriky.cz, obsahující informace o kupujícím, objednaném zboží z nabídky obchodu a ceně tohoto zboží nebo e - mail odeslaný na adresu prodávajícího obsahující uvedené informace, bez nichž nebude objednávka provedena.
 4. Zbožím se rozumí produkty a služby, které se nacházejí v nabídce internetového obchodu na stránce www.levnepostriky.cz.
 5. Odesláním elektronické objednávky kupující závazně potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek internetového obchodu www.levnepostriky.cz ve znění platném v den odeslání této objednávky, taktéž i platnou cenu objednaného zboží uvedenou na internetové stránce. Prodávající má právo ověřit objednávku telefonicky nebo emailem. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky.
II . Objednávka, uzavření smlouvy, odstoupení od smlouvy
 1. Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat kupujícímu zboží ve lhůtě nejpozději do 30 dnů. Zboží však obvykle expedujeme do 2 pracovních dnů. Dodání zboží provádíme během pracovních dní od 8:00 - 16:00, o přesném dni expedice a dodání zboží vás budeme informovat e-mailem.
 2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí.
 3. Doručení potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího neznamená uzavření kupní smlouvy. Po obdržení potvrzení o přijetí objednávky dochází k ověření dostupnosti zboží ze strany prodávajícího a kupní smlouva je uzavřena až závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailového potvrzení, že je zboží připraveno k vyzvednutí, resp., Že byl expedováno.
 4. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu dohodnutou v době potvrzení objednávky zboží. V případě negativního působení externích činitelů jako například Slovenská pošta a Kurýr si prodejce vyhrazuje právo splnění povinností prodávajícího při přijetí objednávky.
 5. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý ve smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.
 6. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží v souladu s ustanovením zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku. Kupující má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží nese kupující, který je povinen zaslat nepoškozené zboží na adresu Lacnepostreky s.r.o., Brnianska 2343, 911 05 Trenčín.
 7. Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušnou zásilku ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný zboží před tím, než mu bylo zboží od kupujícího spolu s příslušenstvím včetně dokumentace apod. doručen nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace apod. zpět prodávajícímu.
 8. Při odstoupení od smlouvy kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Při odstoupení od smlouvy kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze rozumně stanovit předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 2, - EUR do 150, - EUR.
 9. Formulář na navrácení zboží si můžete stáhnout zde >>
 10. Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu: Lacnepostreky s.r.o., Brnianska 2343, 911 05 Trenčín, Slovensko
 11. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia, kedy je predmetom kúpy zariadenie s nádržou na palivo, musí byť v okamžiku odovzdania tovaru kupujúcim nádrž prázdna. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).
 12. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.
 13. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar (spolu so všetkými platbami, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.
 14. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
  1. o poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
  2. prodeji zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
  4. prodeji zboží, které podléhá rychlé snížení jakosti nebo zkáze,
  5. prodeji zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
  6. prodeji zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,
  7. prodeji alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí od pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
  8. provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
  9. prodeji zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
  10. prodeji periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
  11. o poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,
  12. o poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
 15. Pokud se rozhodne kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením , zda částka bude vyplacena v hotovosti nebo zda bude čerpána pro další nákup.
 16. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.
 17. Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před expedicí zboží a to prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. V případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci nebo z důvodu ukončení jeho výroby prodávající neprodleně informuje kupujícího o důvodu nedodání. Prodávající je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží.
 18. Kupující má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny kupujícímu ve lhůtě 14 kalendářních dnů stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky ..
 19. Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit is ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. V případě odstoupení od darovacímu smlouvy nezaniká kupní smlouva a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.
 20. Odesláním objednávky souhlasíte se zasláním daňového dokladu v elektronické podobě. Daňový doklad zašleme elektronicky emailem. Pokud si však přejete zaslat daňový doklad i v listinné podobě, napište nám zprávu a daňový doklad Vám zašleme spolu se zbožím.
III . Dodací podmínky
 1. Přepravní náklady nejsou zahrnuty v ceně zboží. Ceny dopravy jsou podle aktuálně platného ceníku zveřejněného na stránce v sekci DOPRAVA.
 2. Místem plnění smlouvy se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené v registračním formuláři obchodu. Zboží bude dodáno prodávajícím s využitím služeb třetích subjektů (kurýrní služba), pokud nebude výslovně dohodnuto jinak. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.
 3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dodáním zboží pod podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši.
 4. Prodávající dodá zboží kupujícímu co možná v nejkratší době od přijetí elektronické objednávky. Dostupnost zboží může být kupujícímu potvrzena i na základě otázky kupujícího. Kupující bere na vědomí, že při plnění závazků prodávajícího mají uváděné termíny dodávek orientační charakter. Objednávky se realizují okamžitě v případě, že je zboží na skladě. V případě, že se zboží nedistribuovalo z důvodu nedostatku na skladě, distribuje se okamžitě po jeho dodání na sklad. Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, pokud si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžádají. V případě, že prodávající není schopen dodat kupujícímu všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, uvědomí prodávající o této věci v co nejkratším čase kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání alternativního zboží.
 5. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal, hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, kupující je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího.
 6. Nebezpečí škody na výrobcích přechází na kupujícího momentem převzetí zboží kupujícím.
 7. Prodávající dodá kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy jako např. dodací list, daňový doklad.
IV . Kupní cena, platby
 1. Cena zboží je určována podle platného ceníku prodávajícího a prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit cenu zboží. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.
 2. Kupující provádí platbu některým z následujících způsobů :
 • v hotovosti (pouze při označení Osobní odběr v objednávce);
 • platbou při převzetí zboží (dobírka);
 • bankovním převodem nebo vkladem na účet.
V. Záruka, reklamace, vrácení nebo výměna zboží
 1. Délka záruční doby pro kupující, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu článku 1. Obecná ustanovení a definice, odstavec 3, bod 1.i, se řídí platnými ustanoveními Zákona, trvá tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, (viz. Kontakty) odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá; doporučujeme zboží pojistit.
 2. Délka záruční doby pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu článku 1. Obecná ustanovení a definice, odstavec 3, bod 1.i, trvá 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, (viz. Kontakty) odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele . Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá; doporučujeme zboží pojistit.
 3. Kupující by měl provést prohlídku zboží již při převzetí zboží. V případě, že poškození obsahu zásilky zjistíte po jeho převzetí, je nutné do 24 hodin nahlásit poškození nebo neúplnost zásilky na adresu objednavky@levnepostriky.cz
 4. Prodávající nepřebírá vrácené zboží prostřednictvím dobírkové služby.
 5. Nárok na plné vrácení peněz je možný jen po probrané zásilce podle platné legislativy.
 6. V případě splnění podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu vrácena celá částka, kterou za zásilku zaplatil. Po dohodě může být navrácení částky provedeno formou výměny za jiné zboží v odpovídající hodnotě, který bude zaslán buď s další objednávkou zákazníka nebo samostatně.
 7. V případě výměny objednaného zboží za jiný je kupující povinen uhradit poštovné a balné a zároveň cenovém rozdíl vyměněného zboží.
 8. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou Reklamaci. U výrobků, které na své fungování využívají akumulátor, resp. různé druhy baterií, se běžné opotřebení akumulátoru, resp. baterie, nepovažuje za vadu tohoto výrobku, protože se zde jedná o součásti výrobků, které běžným používáním přirozeně ztrácejí svou životnost.
 9. Prodávající poučil spotřebitele - kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 občanského zákoníku (bod 1. tohoto článku) a právech, které mu vyplývají z ust. § 623 občanského zákoníku (bod 2. tohoto článku) tak, že umístil tento Reklamační řád na příslušné podstránce elektronického obchodu Prodávajícího a spotřebitel - kupující měl možnost si ho přečíst v době před odesláním objednávky.
 10. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku použije, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma stranami (e-mailem a doporučeným dopisem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.
 11. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
 12. Reklamace se uplatňuje osobně na prodejně (výdejním místě), případně poštou na adrese: Lacnepostreky s.r.o., Brnianska 2343, 911 05 Trenčín, Slovensko.
 13. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a zaplacené u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je kupující povinen poslat reklamaci mailem, vyčkat na pokyny prodávajícího a následně doručit reklamované zboží čistý, mechanicky nepoškozené, pokud možno v originálním balení, včetně faktury prodávajícímu. Reklamace musí obsahovat popis závady a číslo zákaznické objednávky. Po odeslání reklamace dostane kupující od prodávajícího potvrzení přijetí reklamace na email.
 14. Reklamace včetně odstranění závady musí být vybaveny bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
 15. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách nebo byl převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyňaty chyby způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením s výrobkem.
 16. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou udáním nesprávné adresy kupujícího. Kupující je oprávněn důkladně zkontrolovat zboží, jakož i jeho obal, při jeho převzetí od přepravce / kurýra a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. . V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí dopravce.
 17. Reklamaci za případné nedodání zboží vinou kurýra nebo poškození zboží zaviněné kurýrní službou je nutné v takových případech uplatňovat přímo u pracovníka kurýrní služby. Poškozené zboží kupující od kurýra nepřevezme a poškození zboží kupující zaznamená do dokladu o převzetí zboží. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.
 18. Záruční doba na zboží je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není stanovena jiná záruční doba pro konkrétní zboží, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba 24 měsíců platí při prodeji zboží na soukromou potřebu [§ 620 odst. 1 občanského zákoníku]. Pokud kupující není spotřebitel ve smyslu článku 1. Obecná ustanovení a definice, odstavec 3, bod 1.i, záruční doba trvá 12 měsíců.
 19. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.
 20. Veškeré opravy uplatněné právem jsou v záruční době bezplatné.
 21. Záruční doba plyne od převzetí zboží.
 22. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů.
 23. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím Lacnepostreky s.r.o. , Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratislava, Slovensko je Slovenská obchodní inspekce (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170, www.soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenskej republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.
 24. Kupující - spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen jako "online řešení sporů") na řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Kupující - spotřebitel může na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro online řešení sporů, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující - spotřebitel při předkládání podání platformě online řešení sporů vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující - spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.
VI . Ochrana osobních údajů
 1. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webové stránce v sekci Ochrana osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že je povinen prodávajícímu poskytnout osobní údaje ve správné a pravdivé formě a je také povinen informovat prodávajícího o každé změně svých osobních údajů. Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl, jsou správné.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky, zrušit, přidat nebo upravit část nebo celek těchto podmínek bez dalšího upozornění. Přičemž objednávky budou podléhat platným podmínkám ze dne zaslání objednávky kupujícím.
 2. Prodávající neodpovídá kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nevyřízení objednávky, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.
 3. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem zveřejnění na stránkách www.levnepostriky.cz.
 4. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, zákona č. 22/2004  Z.z. o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č.128/2002  Z.z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002  Z.z. ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014  Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku

VIII. Nákup s 0% DPH

 1. Zboží Vám bude doručeno ze skladu v Slovenské republice s naším SK DIČ (SK2120731437) - 0% DPH podle Oznámení o zákoně č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2016
 2. Aby bylo možné Vaši objednávku doručit, musí být dodrženy následující podmínky:
 • Vaše registrace má správně vypsány všechny náležitosti (fakturační / dodací adresu)
 • Zvolili jste dopravu zboží do místa Vašeho podnikání:
  • doručovací adresa je shodná s adresou fakturační - nemusíte zasílat žádné další doklady
  • doručovací adresa je odlišná od adresy fakturační - zašlete nám na kontakt@levnepostriky.cz výpis z obchodního rejstříku s uvedením pobočky, kam je přeprava požadována
 • Po ověření všech údajů bude Vaší společnosti povolen nákup s 0% DPH

Příloha č.1

Formulář na navrácení zbož si můžete stáhnout zde >>

 

VOP platné od 25.05.2018 do 13.09.2018
VOP platné do 24.05.2018 
 

Používáme soubory cookie

Náš e-shop používá soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Kromě toho používáme soubory cookie také pro anonymní analytické účely, které nám pomáhají lépe porozumět vašim preferencím a zlepšovat naše služby. Pokud s používáním těchto souborů cookie nesouhlasíte, můžete je odmítnout. Vaše rozhodnutí nebude mít vliv na základní fungování e-shopu.

Zobrazit podrobnosti