721 / 875 550 721 / 875 550 | PO - PÁ 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Levné spreje - internetový obchod
0
Košík
Košík
0 Kč

Menu
Novinka
Dobol fumigatorDobol fumigator
Dobol fumigatorDobol fumigator
*****

Dobol fumigator

Insekticidní dýmovnice určená k hubení létajíciho i lezouciho hmyz v uzavřených prostorách.

z 295 Kč
 ks

Skladem dle varianty

Charakteristika produktu

Dobol Fumigator je určen pro použití ve vnitřních prostorách. Po aktivaci vodou uvolňuje suchý insekticidní kouř,který proniká do všech částí ošetřovaných prostor, kde hubí všechen létající i lezoucí hmyz. Účinné na štěnice, šváby, blechy, moly, brouky, pavouky, mravence, mouchy, komáry atd.
Aktivuje se vodou, nehrozí riziko požáru.

Účinnost na škůdce

 • Lezoucí hmyz (šváby, blechy, moli, brouci, pavouci, mravenci): jeden 20 g fumigátor na 45 m2 nebo 110 m3.
 • Létavý hmyz (mouchy, komáři) a prachoví roztoči: jeden 20 g fumigátor na 100 m2 nebo 250 m3

Návod na použití

Z prostor určených k ošetření odstraňte veškerá zvířata a málo odolné rostliny. Akvária dobře přikryjte a vypněte vzduchování, nebo akvária odstraňte. Zavřete všechny dveře a okna a utěsněte jiné větrací otvory. Otevřete všechna dvířka skříní, zásuvky apod. Plastový kelímek přípravku Dobol Fumigator umístěte doprostřed prostoru, odtrhněte červeny hliníkový obal plechovky, nalijte do něj vodu až do vyznačené úrovně, odtrhněte hliníkový obal plechovky a plechovku umístěte červenou stranou směrem nahoru. Kouř se začne uvolňovat asi za 30 sekund. Při ošetřování větších prostor použijte odpovídající množství kelímků Dobol Fumigator současně a jako první aktivujte ty nejvzdálenější od východu. Během fumigace nesmějí být v ošetřovaných prostorech žádné osoby. Kouř z přípravku nechte působit nejméně 2 hodiny, pro lepší účinek přes noc. Při vstupu do ošetřených prostor otevřete všechny dveře a okna a důkladně vyvětrejte průvanem po dobu alespoň 30 minut.

Upozornění

Vodou aktivovaný fumigant pro úplné hubení hmyzu v uzavřených prostorách. 

Bezpečnostní upozornění

Signální slovo

 • Nebezpečí

Výstražná upozornění (H věty)

 • (H315) Dráždí kůži.
 • (H318) Způsobuje vážné poškození očí.
 • (H334) Může vyvolat příznaky alergie, nebo astmatu nebo dýchací potíže při vdechování.
 • (H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • (H410) Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní doporučení (P věty)

 • (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte obal nebo etiketu přípravku po ruce.
 • (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • (P103)  Před použitím si přečtěte etiketu.
 • (P261) Zamezte vdechování dýmu.
 • (P280)  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
 • (P273) Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • (P303+P361+P353) PŘI KONTAMINCI KŮŽE: Odložte veškeré kontaminované oblečení. Opláchněte kůži vodou.
 • (P305+P351+P338)  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • (P309+P311)  PŘI expozici nebo pokud se necítíte dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • (P304+P341)  PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
 • (P301+P330+P331) PŘI POŽITÍ: vypláchnout ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • (P391) Uniklý přípravek seberte.
 • (P405) Skladujte uzamčené.
 • (P403+P233) Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • (P501) Odstraňte obsah a obal v souladu s právními předpisy.

 

Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.

Příbuzné produkty
Skladem dle varianty
*****
Deltacaps 50 cs
133 Kč
 ks 
+
-
Přípravek proti lezoucímu hmyzu - EXTRA SILNÝ. Tekutý koncentrát určený k aplikaci postřikem proti lezoucímu hmyzu s rychlou a okamžitou reakcí a dlouhodobým účinkem.
Skladem > 20 ks
*****
Protect na štěnice a blechy sprej
368 Kč
 ks 
+
-
Postřik určený k hubení štěnic, vší a blech, má vysokou vypudivost a zároveň dlouhotrvající účinnost. Sprej je vhodný i na škůdce, kteří jsou odolní vůči syntetickým pyretroid

Používáme soubory cookie

Náš e-shop používá soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Kromě toho používáme soubory cookie také pro anonymní analytické účely, které nám pomáhají lépe porozumět vašim preferencím a zlepšovat naše služby. Pokud s používáním těchto souborů cookie nesouhlasíte, můžete je odmítnout. Vaše rozhodnutí nebude mít vliv na základní fungování e-shopu.

Zobrazit podrobnosti