721 / 875 550 | PO - PÁ 9:00 - 16:00
Lacné postreky - internetový obchod
0
Košík
0 Kč

Menu
Novinka
Dobol fumigatorDobol fumigator
*****

Dobol fumigator

Insekticidní dýmovnice určená k hubení létajíciho i lezouciho hmyz v uzavřených prostorách.

297 Kč
 ks

Skladem dle varianty

Charakteristika produktu

Dobol Fumigator je určen pro použití ve vnitřních prostorách. Po aktivaci vodou uvolňuje suchý insekticidní kouř,který proniká do všech částí ošetřovaných prostor, kde hubí všechen létající i lezoucí hmyz. Účinné na štěnice, šváby, blechy, moly, brouky, pavouky, mravence, mouchy, komáry atd.
Aktivuje se vodou, nehrozí riziko požáru.

Účinnost na škůdce

 • Lezoucí hmyz (šváby, blechy, moli, brouci, pavouci, mravenci): jeden 20 g fumigátor na 45 m2 nebo 110 m3.
 • Létavý hmyz (mouchy, komáři) a prachoví roztoči: jeden 20 g fumigátor na 100 m2 nebo 250 m3

Návod na použití

Z prostor určených k ošetření odstraňte veškerá zvířata a málo odolné rostliny. Akvária dobře přikryjte a vypněte vzduchování, nebo akvária odstraňte. Zavřete všechny dveře a okna a utěsněte jiné větrací otvory. Otevřete všechna dvířka skříní, zásuvky apod. Plastový kelímek přípravku Dobol Fumigator umístěte doprostřed prostoru, odtrhněte červeny hliníkový obal plechovky, nalijte do něj vodu až do vyznačené úrovně, odtrhněte hliníkový obal plechovky a plechovku umístěte červenou stranou směrem nahoru. Kouř se začne uvolňovat asi za 30 sekund. Při ošetřování větších prostor použijte odpovídající množství kelímků Dobol Fumigator současně a jako první aktivujte ty nejvzdálenější od východu. Během fumigace nesmějí být v ošetřovaných prostorech žádné osoby. Kouř z přípravku nechte působit nejméně 2 hodiny, pro lepší účinek přes noc. Při vstupu do ošetřených prostor otevřete všechny dveře a okna a důkladně vyvětrejte průvanem po dobu alespoň 30 minut.

Upozornění

Vodou aktivovaný fumigant pro úplné hubení hmyzu v uzavřených prostorách. 

Bezpečnostní upozornění

Signální slovo

 • Nebezpečí

Výstražná upozornění (H věty)

 • (H315) Dráždí kůži.
 • (H318) Způsobuje vážné poškození očí.
 • (H334) Může vyvolat příznaky alergie, nebo astmatu nebo dýchací potíže při vdechování.
 • (H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • (H410) Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní doporučení (P věty)

 • (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte obal nebo etiketu přípravku po ruce.
 • (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • (P103)  Před použitím si přečtěte etiketu.
 • (P261) Zamezte vdechování dýmu.
 • (P280)  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
 • (P273) Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • (P303+P361+P353) PŘI KONTAMINCI KŮŽE: Odložte veškeré kontaminované oblečení. Opláchněte kůži vodou.
 • (P305+P351+P338)  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • (P309+P311)  PŘI expozici nebo pokud se necítíte dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • (P304+P341)  PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
 • (P301+P330+P331) PŘI POŽITÍ: vypláchnout ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • (P391) Uniklý přípravek seberte.
 • (P405) Skladujte uzamčené.
 • (P403+P233) Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • (P501) Odstraňte obsah a obal v souladu s právními předpisy.

 

Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.

Příbuzné produkty
Skladem dle varianty
*****
BROS SPREJ PROTI VOSÁM A SRŠŇŮM aerosol
116 Kč
 ks 
Přípravek určený k hubení vos a sršňů a také k ničení jejich hnízd. Působí kontaktně, okamžitě po použití.
Skladem dle varianty
*****
Deltasect
69 Kč
 ks 
Insekticidní postřik k hubení švábů, rusů, cvrčků, štěnic, mravenců, rybenek, blech v objektech a okolí. Deltasect plnohodnotně nahrazuje oblíbený přípravek K-Othrine.
Skladem dle varianty
*****
Bros spirála proti komárům
56 Kč
 ks 
Zářivá spirála poskytuje několik hodin ochrany proti různým hmyzem, které jsou často vyskytují během letních večerů. Je určena pro venkovní použití.
Skladem dle varianty
BIOLIT PLUS náhradní tekutá náplň proti mouchám a komárům 30 nocí
158 Kč
 ks 
Biolit Plus náhradní tekutá náplň je určena pro elektrický odpuzovač Biolit Plus.
Skladem dle varianty
*****
BIOLIT PLUS proti vosám
173 Kč
 ks 
Vsoce účinný prostorový a povrchový sprej k ochraně proti vosám.
Skladem dle varianty
*****
BROS LAPAČ VOS A MUCH s přípravkem
146 Kč
 ks 
Slouží k chytání vos v místnosti. Lapače zavěste v určité vzdálenosti od místa relaxace, terasy, otevřeného okna tak, aby hmyz prolétal kolem, než dorazí k místu, které chcete chrán
Skladem u dodavatele
Bros lampa proti hmyzu
424 Kč
 ks 
Lampa proti hmyzu účinně chrání místnosti proti létajícímu hmyzu do místností, domů, zahradních altánů a menších hospodářských stavení.
Skladem dle varianty
*****
BIOLIT UNI – proti létajícímu a lezoucímu hmyzu
106 Kč
 ks 
Vysoce účinný univerzální sprej proti mouchám, komárům, švábům, mravencům a jinému létajícímu a lezoucímu hmyzu v domácnostech.
Náš eshop používá soubory cookie. Některé soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování webu. Další soubory cookie používáme pro analýzy. Ty můžete případně odmítnout.