721 / 875 550 721 / 875 550 | PO - PÁ 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Levné spreje - internetový obchod
0
Košík
Košík
0 Kč

Menu
Novinka
Enervin SCEnervin SC

Enervin SC

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně bramboru a rajčete proti plísni bramborové, okurky proti plísni okurkové a cibule proti plísni cibulové.

z 119 Kč
 ks

Skladem dle varianty

Charakteristika produktu

Fungicidní přípravek na ochranu rostlin ve formě kapalného suspenzního koncentrátu pro ředění vodou (SC), určeného k ochraně révy proti peronosporu révy a k ochraně brambor proti plísni bramborové.

Účinná látka

Ametoctradin 200 g/l (19,2% hm)

Způsob účinku

Kontaktní

Působení přírpavku

Přípravek ENERVIN SC obsahuje účinnou látku ametoctradin ze skupiny pyrimidilaminů. Jsou to fungicidy s kontaktním účinkem s vysokou účinností proti houbám z rodu Oomycetes včetně P. infestans. Ametocdradin snižuje obsah ATP v cílové houbě během jejích vývojových fází tím, že inhibuje komplex III mitochondriálního dýchání.

Pokyny pro aplikaci

Réva

 • Maximální počet aplikací: 2 x za rok
 • Interval mezi aplikacemi: 10-14 dní
 • Dávka vody: 10 l/100 m2
 • Způsob aplikace: postřik, rosení
 • Aplikujte v dávce 9ml/100m2 růstové fázi révy od jasně viditelné metliny do kvetení a v dávce 15ml/100m2 v růstové fázi révy od kvetení do fáze jasně zbarvených bobulí.
 • Vinné listy ošetřené přípravkem Enervin SC nesmí být použity pro potravinářské účely.

Brambory

 • Maximální počet aplikací: 3 x za rok
 • Interval mezi aplikacemi: 5 dní
 • Doporučená dávka vody: 10 l/100 m2
 • Přípravek aplikujte preventivně jako součást postřikového plánu proti plísni bramborové od tvorby 5. listu (BBCH 15) až do konce zrání plodu a semene/ do začátku fyziologického žloutnutí listů (BBCH 89).

Vliv na užitečné a jiné necílové organismy

V průběhu testování nebyl zjištěn negativní vliv na běžně se vyskytující užitečné a necílové organismy.

Příprava postřikové kapaliny a zneškodnění obalů

 • Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na požadovaný objem.
 • Prázdný obal z tohoto přípravku vypláchněte vodou a to buď ručně (3krát po sobě).
 • Výplachovou vodu vlijte do nádrže postřikovače a obal předejte vašemu smluvnímu subjektu, který má oprávnění ke sběru a zneškodňování prázdných obalů.
 • Připravte jen takové množství postřikové kapaliny, které spotřebujete. Zákaz opětovného použití obalu nebo jeho použití pro jiné účely!

Bezpečnostní upozornění

 • Signální slovo

Pozor

 • Výstražná upozornění (H věty)

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte návod k použití, abyste zabránili vzniku rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 • Bezpečnostní doporučení (P věty)

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku.
P102 Uchovejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P272 Je zakázáno vynést kontaminovaný pracovní oděv z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranu obličeje.
P302+P352 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Umyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333+P313 Projeví-li se podráždění pokožky nebo se vytvoří vyrážka: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
P391 Sesbírejte uniklý produkt.
P501 Odstraňte obsah/obal pro skládku nebezpečného odpadu nebo předejte k likvidaci subjektu, který má oprávnění ke sběru, recyklaci a zneškodňování prázdných obalů, v souladu s platným zákonem o odpadech.

 

Rozsah použití a dávkování přípravku v zahradnictví

 • Brambory / Plíseň brambor / Dávka na 10 l vody na 100 m2: 12 ml / Čekací lhůta ve dnech: 7 / Poznámky:
 • Réva / Peronospora révy (plíseň révová) / Dávka na 10 l vody na 100 m2: 9 ml / Čekací lhůta ve dnech: 21 / Poznámky: v růstové fázi révy od jasně viditelné metliny do kvetení
 • Réva / Peronospora révy (plíseň révová) / Dávka na 10 l vody na 100 m2: 15 ml / Čekací lhůta ve dnech: 21 / Poznámky: v růstové fázi révy od kvetení do fáze jasně zbarvených bobulí

 

Používejte přípravek na ochranu rostlin bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.

Příbuzné produkty
Jak používat Enervin SC?

Používáme soubory cookie

Náš e-shop používá soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Kromě toho používáme soubory cookie také pro anonymní analytické účely, které nám pomáhají lépe porozumět vašim preferencím a zlepšovat naše služby. Pokud s používáním těchto souborů cookie nesouhlasíte, můžete je odmítnout. Vaše rozhodnutí nebude mít vliv na základní fungování e-shopu.

Zobrazit podrobnosti